Bladlus i potet

04.06.2013 (Oppdatert: 18.07.2016) Borghild Glorvigen

Bladlus er en viktig vektor for virus i potet, og bladlusoverførte virus skaper problemer i potetproduksjonen verden over. Settepoteter med høyt innhold av PVY og PVA kan gi store avlingstap. En begrenset kartlegging av bladlus i potetåkre har pågått i 2011 og 2012. Noen resultater fra dette arbeidet er gjengitt i artikkel 5/2013 i Gartneryrket.

Havrebladlus. Foto: Toril Sagen Eklo, Bioforsk Plantehelse


Store avlingstap

Bladlusoverførte virus er et problem i potetproduksjonen.Hvert år er det settepotetpartier i den sertifiserte avlen som ikke kan godkjennes fordi innholdet av PVY/PVA er for høyt. For høyt virusinnhold i egenoppformering av settepotet er også et problem. For årene 2008 - 2012 er det blitt sendt inn virusprøver til et laboratorium, NAK i Nederland, og resultatene viste høye innhold av både PVA og PVY. Årlig er det i mange åkre store avlingstap som følge av virussmitte.

 

Les hele artikkelen i Gartneryrket her.  

 

Kartleggingav bladlus

Hvor effektiv bladlusa er som vektor for det gitte viruset avhenger blant annet av bladlusart og når i sesongen bladlusa er til stede i potetåkeren. I Norge har vi ikke god nok kunnskap om hvilke bladlusarter som herjer i potetåkrene, og når de opptrer. Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og Bioforsk Plantehelse startet derfor et prosjekt sommeren 2011.

I 2012 kom settepotetnæringa med for fullt. I prosjektet deltar Strand Unikorn, NORGRO, Re Settepotetforretning, Maarud ASog Overhalla Klonavlssenter. De lokale rådgivingsenhetene Hedmark Landbruksrådgiving (LR), NLR Agder, NLR Viken og Solør-Odal LR er med og samler inn bladlus fra feller ute i potetåkrene.

Bilde: Kornbladlus fra felle i potetåker. Foto: Toril Sagen Eklo, Bioforsk Plantehelse.

 

 

Hvor mange,når og hvilke bladlus fant vi?

Det var en betydelig høyere forekomst av bladlus i 2012 enn i 2011, og det var stor forskjell i antall bladlus funnet ved de ulike lokalitetene. I 2011 fant vi den største bladluspopulasjonen på Landvik i Grimstad, men i 2012 var det Namnå (Grue i Hedmark) som hadde flest antall bladlus (747). Men også i Våler (i Solør i Hedmark) og Slåstad (Sør-Odal i Hedmark) lå høyt med et totalantall bladlus på henholdsvis 609 og 509.

I Overhalla i Nord-Trøndelag var det svært lite innflyging av bladlus i forhold til på Østlandet. Oppformeringen avsettepoteter i Norge starter nettopp i Overhalla, og de foreløpige resultatene er godt nytt for potetbransjen. Lokaliteten kan bety mye for dyrking av settepotet, og kan dermed ha innvirkning på virusinnsmitting via bladlus.

Bilde: Bringebærbladlus fra felle i potetåker. Foto: Toril Sagen Eklo, Bioforsk Plantehelse.


Bladlustoppen i våre norske forsøk så ut til å ligge rundt starten av innsamlingsperioden (uke 26/27) i 2012, men varierte med lokalitet. Hvor toppen egentlig ligger er det imidlertid vanskelig å vite noe om før en eventuelt utvider innsamlingstidspunktene til tidligere om våren/forsommeren.

 

Mange bladlusarter

I 2011 ble det identifisert i alt ni bladlusarterfra de tre lokalitetene som ble undersøkt. Åtte av disse artene ble bestemt til art og én til slekt. I 2012 ble det identifisert 22 forskjellige arter hvor 18 ble bestemt til art og fire til slekt. Mange av disse hører til blant bladlusarter som er rapportert å være vektorer for PVY og/eller PVA.

Det må imidlertid gjøres et grundigere litteraturstudium for å få oversikt over hvor mange dette gjelder, om de er i et stort antall ien viktig del av sesongen (når potetplantene er mottakelige) og hvor effektive virusvektorer de er rapportert å være.

 

Videreføring av arbeidet

Det er søkt om midler til videreføring av arbeidet i prosjektet«Virusoverførendebladlus - et problem i norsk potetproduksjon». Prosjektet ble innvilget på møte 31. mai. Prosjektperioden er 1/6/2013 – 31/5/2014. Mer informasjon om prosjektet vil komme. Prosjektet mottar støtte fra RFF-Innlandet (Regionale Forskningsfond Innlandet.)

 

Kilde:

Klingen I, TS Eklo, CJJ Spetz, B Glorvigen,S Abrahamsen og S Leidal, 2013. Virusoverførende bladlus i potet, Gartneryrket 5/2013.

 

Om bladlus i korn: 

Klingen I, A Andersen, T Hofsvang, Ø Kjos, E Strand, 2009. Bladlus i korn, forekomst og varsling. Bioforsk Fokus 4 (1), side 101-104. 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.