Første sesong uten dikvat

17.07.2020 (Oppdatert: 03.08.2020)

For første gang siden 1964 er det i Norge ikke lenger tillatt å bruke dikvat, eller Reglone, til å svi ned potetriset før høsting. Samme gjelder for hele Europa. Hvordan går det egentlig?

Gjenvekst etter vekstavslutning prøver man å unngå. Det er viktig for ikke å få oppblomstring av virus i avlinga. Foto: Borghild Glorvigen

Spørsmålene mange produsenter og ei hel potetnæring i Europa stilte seg var hvordan skal vi klare å erstatte Reglone/Retro? God vekstavslutning er viktig av flere årsaker. En av grunnene er at tørråtesoppen ikke vokser på dødt ris. Risdrepingsmidler er derfor med på å redusere tørråtesmitten i avlinga og dermed bedre vare på lager. Bruk av nedsviingsmiddel er et viktig hjelpemiddel for å oppnå riktig størrelse og god kvalitet på avlinga. Alle varemottakere stiller krav til størrelse og kvalitet på potetene som skal i pakking og produksjon. Når potetriset er dødt ved opptak er knollene mer modne og risikoen for flassing av knollene reduseres. Dermed blir det mindre mekaniske skader og mindre angrep av sjukdommer. Potetkvaliteten vil dermed lettere opprettholdes under lagring, og vi får fornøyde forbrukere.

Settepotet- og småpotetproduksjon er avhengig av vekstavslutning på et unaturlig tidlig utviklingstrinn. Risknusing i settepotetdyrkinga frarådes på grunn av fare for overføring av smitte av stengelråte og virus fra sjuke planter til friske planter, noe som fort gir høyere innhold av sjukdom i settepotetene. For mange sorter er derfor settepotetproduksjonen avhengig av gode og effektive risdrepingsmidler.

 

Gozai og Spotlight Pluss erstatter Reglone i Norge i 2020

Mange potetprodusenter så høsten 2019 mørkt på vekstsesongen 2020. Med en trøblete tørråtesituasjon bak seg og ingen vekstavslutningsmidler godkjent for vekstsesongen 2020 var det ikke enkelt å planlegge for vekstsesongen i år. Når vi nærmer oss vekstavslutning og innhøsting av lagerpotet er Gozai og Spotlight Plus tilgjengelig på det norske markedet.

Gozai har fått dispensasjon for bruk i 2020. Virksomt stoff i Gozai er pyraflufen-ethyl. Preparatet ble prøvd ut i forsøk hos Norsk Landbruksrådgiving i 2019, og viste at den kan bli viktig i arbeidet med å få et godt avmodnet ris før høsting.

Spotlight Pluss er godkjent som risdrepingsmiddel i potet. Etter mange år i søknadskøen hos Mattilsynet er det endelig fattet et vedtak om godkjenning av Spotlight Pluss. Ei hel næring puster lettet ut. Det var allikevel en stor skuffelse at Spotlight Plus ikke er godkjent brukt etter risknusing. Norsk Landbruksrådgiving fikk avslag fra Mattilsynet på sin søknad om dispensasjon til å bruke Spotlight Plus etter risknusing. 

 

ALLE i Europa leter etter alternativ

Hele potetnæringa i Europa er på utkikk etter gode alternative metoder som dreper riset, begrenser gjenveksten og øker modning og dannelse av godt og robust skall. Risknusing alene vil ikke være en effektiv vekstavslutning, da potetplantene vil vokse videre. Nye løsninger er under utvikling i flere land, og man ser på ulike metoder for bruk av flamming, strøm, risnapping, riskutting mm. Noe av utfordringen med å bruke mekanisk utstyr er at det er arbeidskrevende og fører til mye kjøring. Arbeidsbredden på mekanisk utstyr er nokså begrenset, og er normalt bare to eller fire rader. Dermed kan det også bli problemer med jordpakking. Det er knyttet store investeringskostnader til mekanisk utstyr. 

Andre negative momenter med risknusing og enkelte andre mekaniske metoder er økt fare for å spre stengelråte og virus. Gjenvekst etter behandling med nytilvekst av stengler og blader vil kunne gi smitte av tørråte til knoller om riset ikke er helt dødt ved opptak. I flere forsøk i 2020 vil Norsk Landbruksrådgiving prøve ulike mekaniske metoder i kombinasjon med forskjellige kjemiske preparater.

Det gjenstår mye utprøving og videreutvikling av de ulike metodene. Ulike jordarter, potetsorter, drillformer etc. krever at bruken av maskinene må tilpasses. Det tar tid å kartlegge behovene i de ulike produksjonene.

Kjemiske metoder - hva skjer i ulike land?

Det er stor forskjell fra land til land over hva som er godkjent av kjemiske plantevernmidler til nedsviing av potetris. I hovedsak dreier det seg per i dag om tre virksomme stoffer: pelargonsyre (Beloukha, er til godkjenning hos Mattilsynet), karfentrazon (Gozai) og pyraflufen-etyl (Spotlight Plus). Reglone er forbudt i Europa, men Finland og Østerrike har av sine myndigheter fått dispensasjon for bruk av Reglone i 2020.

I Danmark har potetprodusenter vært fortvilte. Inntil forrige uke hadde de ingen kjemiske alternativ å bruke for vekstavslutning i potet. Bransjen samlet 250 deltakere til demonstrasjon i slutten av juni. Den 7. juli fikk ble det i Danmark dispensasjon til å bruke Gozai, og potetnæringa i Danmark har fått litt hjelp. I Danmark er potetarealet på 620.000 daa i 2020 (Norge 2019: 116.858 daa), og det er stor produksjon av stivelsessorter (seine sorter) og settepoteter for eksport.

Danmark søkte for flere måneder siden om dispensasjon for Reglone. I siste øyeblikk (fredag kveld 17/7) fikk danske potetprodusenter en beroligende melding: Miljøstyrelsen godkender Reglone i sidste øjeblik. Godkjenningen må likevel sees i sammenheng med en del restriksjoner ved bruk av middelet, som gjør det vanskelig å få tilfredsstillende effekt. Dispensasjonen er gitt på grunnlag av at det brukes 0,75 l/ha Reglone i potet til lager i vekststadiet 48 - 89, som har nådd ønsket størrelse, men som er i grønn vekst. Når det gjelder sprøyteteknikk må man benytte utstyr som er minimum 90 prosent avdriftsreduserende. 

I Sverige er risknusing etterfulgt av Spotlight Plus er vel etablert og godt fungerende metode som kommer til å øke i omfang. Det er solgt mange flere risknusere enn normalt. Spotlight Pluss fått en ny registrering, regnr 5577. I den nye registreringen står det at preparatet kun kan brukes en gang i året. Spotlight Pluss med gammel etikett (regnr 4851) kunne selges til potetprodusentene fram til 30/05/2020, og kan brukes fram til 30/05/2021. Med gammel etikett er det tillatt å bruke Spotlight til nedvisning av potet på to behandlinger (med maks dose per behandling 100 m l/daa). Potatisodlarna har søkt om dispensasjon for bruk av Gozai, og det er gitt dispens for bruk mellom 10. juli og 7. november i 2020. Gozai kan bare brukes hvis det allerede er sprøytet med Spotlight Plus mot ugras i 2020. Hvilken strategi som er brukt og resultater etter sprøyting med Gozai må rapporteres til Kemikalieinspektionen innen 31/12/2020. 

I Norge sto vi for et halvt år siden sto Norge uten alternativ. Etter det er Gozai godkjent på dispensasjon i 2020, og Spotlight Plus har fått vanlig godkjenning, men ikke etter risknusing.  

 

Mekaniske metoder

Risnapper REMA Envimaxx er en maskin fra Nederland som napper opp riset (topptrekking/risnapping). Først knuser man riset så det står igjen 15-20 cm høye stengler. Deretter klemmes stenglene sammen med to vannrette belter og planta rykkes/nappes opp av jorda. Knollene trenger så noen uker for å bli skallfaste og klare for høsting. Erfaringer med maskinen er at mange av knollene blir liggende oppå jorda og blir grønne. Maskinen er prøvd i forsøk i andre land. I 2020 vil Norsk Landbruksrådgiving kjøre  Kloppenburg (fra Lena Maskin) risnapper i forsøk.

Termisk behandling, eller flamming av de grønne plantedelene har vært prøvd tidligere, men har vist seg å ha lav kapasitet. Samtidig kreves det mye kjøring og høyt forbruk av gass. Metode og utstyr er under utvikling for å øke kapasiteten. NLR vil prøve ut flamming i årets forsøk.

Bruk av høyspent strøm ble demonstrert med en prototype av maskinen for norske rådgivere ved Versuchsstation Dethlingen i Tyskland i 2017. Metoden har blitt videreutviklet og prøvd i potetfelt, bl.a. ble maskinen demonstrert på Potato Europe og i danske forsøk i 2019. Prinsippet er at en tilfører potetplantene strøm (7000 volt). Plantecellene blir sprengt, og planta visner. Metoden trenger videreutvikling før den er interessant, da kapasiteten er for lav og kostnadene er for høye. Det finnes ingen slike maskiner i Norge per i dag.   

Crown Crusher er en nyutviklet dansk maskin, og ble kjørt i demonstrasjonsfelt i Danmark for første gang i 2019. Maskinen klipper av stenglene rett under jordoverflata på toppen av drillen, med påfølgende hypping for å dekke knollene med jord og unngå grønne knoller. Maskinen ser ut til å høy kapasitet på grunn av høy kjørehastighet. Maskinen er ikke klar for markedet ennå.

 

> Prosjekt 2020: Alternative vekstavslutningsmetoder og en sikker kontroll av tørråte inn mot høsting

I Danmark har potetprodusentene vært fortvilet: 

> Kartoffelavlere: Politikerne må på banen – vi kan ikke vente længere (25/6/2020)

> Video: Sådan arbejder vi for adgang til nedvisningsmidlerne (med Lars Bødker, Seges, 25/6)

> Siste nytt: Miljøstyrelsen godkender Reglone i sidste øjeblik (17/7/2020)

 

Resultater fra forsøk i 2019

Preparatene Gozai og Spotlight Plus har ikke de samme egenskapene som Reglone. For eksempel virker Gozai og Spotlight Plus virker senere enn Reglone. Det betyr at produsentene må starte behandlingen 4-5 dager tidligere enn hva man ville gjort for Reglone. Forsøk har vist at etter to behandlinger er det meste av potetriset visnet ned ca. to uker etter siste behandling. I forsøk har kombinasjonen av risknusing og behandling med Gozai eller Spotlight Plus fungert godt. For å få til god vekstavslutning er det viktig at potetplantene ikke har for frodig ris, men har startet naturlig avmodning. For sorter med liten bladmasse og god avmodning (f.eks. Innovator og Lady Claire) kan delt dose med Gozai eller Spotlight Plus gi god nok virkning. I sorter med stor rismasse (f.eks. Asterix, Mandel og Oleva) kan være nødvendig å kombinere med risknusing.

Forsøkene i 2019 var finansiert av Handlingsplanmidler i Landbruksdirektoratet.

Anbefalt lesestoff:

> Sluttrapport fra forsøk med alternativ til Reglone.

 

>  Alternativ vekstavslutning i potet

 

> Etiketter for Gozai og Spotlight Plus finner du her.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.