Nye potetsorter til chips

18.01.2019 (Oppdatert: 18.01.2019)

Siden 2006 har 13 utenlandske og 32 norske sorter blitt testet spesielt for chipsproduksjon. Forsøkene har gått i regi av chipssortsgruppa, som består av Maarud, Orkla (KiMs), NIBIO Apelsvoll, Landbruksrådgivingen, HOFF, Overhalla klonavlssenter og Graminor.

Farget chips i snø. Foto: Per Møllerhagen

Skrevet av Per J. Møllerhagen, Mads Tore Rødningsby & Robert Nybråten

NIBIO Frukt og grønt, Apelsvoll

per.mollerhagen@nibio.no

 

Siden 2006 har 13 utenlandske og 32 norske sorter blitt testet spesielt for chipsproduksjon. Forsøkene har gått i regi av chipssortsgruppa, som består av Maarud, Orkla (KiMs), NIBIO Apelsvoll, Landbruksrådgivingen, HOFF, Overhalla klonavlssenter og Graminor. Fire norske sorter er blitt godkjent (Aslak, Berle, Bruse og P02-18-66), mens fem av de utenlandske sortene som ble testet i perioden står på sortslista (Lady Claire, Lady Jo, Lady Rosetta og Tivoli). Taurus, Kiebitz og Lady Britta er nye utenlandske sorter, som ble tatt inn i forsøka i 2017-18.I 2017 og 2018 ble ti nye kloner fra Graminor tatt inn i prøvinga. Lady Claire er målestokksort sammen med Saturna. Sortsfeltene var plassert i Solør, Rygge og på Apelsvoll(se tabell 1). Det er regnet utjevnet estimering for de åra som de nye sortene ikke var med.

 

Tabell 1. Potetsorter til chipsproduksjon. Østlandet 2016-2018. Avlings- og kvalitetsparametere. Middel for 9 felt.

 
Ant.
Setteav
avstand,cm
Spiring
% friskt

Ris v høsting

Avling kg/daa2
> 40 mm
% avling

>60mm

Knoll-

vekt,

gram

Ant.
Tørrstoff %
%

Rust og

nekroser

%

Kolv

 

Sort
år
 
1-91
 
 
 
 
kn./pl.
 
 
 

 

L. Claire

3

25

3,6

38

3545

4

88

12,7

24,3

0

0

 

Saturna

3

30

4,2

50

136

14

99

14,7

25,3

27

4

 

Bruse

3

30

5,5

48

133

12

91

16,1

27,5

2

3

 

Taurus

3

25

3,2

64

160

30

121

10,6

24,9

1

2

 

P02-18-66

3

25

4,9

65

145

11

97

13,3

27,1

0

0

 

P03-19-21

3

30

4,6

38

116

11

87

13,9

24,3

5

5

 

G08-1974

3

30

3,8

47

84

1

73

14,7

23,9

1

0

 

G08-3035

3

30

4,5

46

95

9

85

13,3

25,2

0

1

 

G11-1242

 

3

30

3,4

55

99

16

97

11,5

25,9

0

0

 

G08-2438

2

30

5,1

33

124

6

95

13,1

26,2

1

1

 

G08-2505

2

30

4,8

48

145

10

90

16,7

27,0

1

1

 

G08-2608

2

30

4,4

41

84

1

75

13,8

25,7

1

1

 

G08-3167

2

30

3,8

78

143

11

96

16,0

23,8

1

1

 

Berle

1

25

5,4

42

138

15

102

11,9

24,7

2

0

 

Kiebitz

1

30

3,5

51

117

18

99

11,5

25,0

3

1

 

L.Britta

1

30

3,5

58

114

18

103

10,8

24,6

2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LSD 5 %

 

 

0,9

17

30

9

9

2,6

1,2

5

3

 

1) 9 er raskest spiring

2) Avling er oppgitt som relative tall i forhold til Lady Claire

 

Feltene er fulgt opp og gjødslet jfr. god dyrkingspraksis for chipspotetproduksjon. Sortene er satt med 25 og 30 cm setteavstand. De sortene som ansetter få knoller pr plante, er satt på 25 cm mens de øvrige er satt på 30 cm (tabell 1). Nye sorter settes på 30 cm første året de er med i forsøka. Tilpasset setteavstand i forsøka vil vise et riktigere styrkeforhold mellom sortene og samsvare mer med det som vil bli dyrkingsanbefalingen for slike sorter. Sortene som ansetter få knoller får bedre vist sitt salgbare avlingspotensialet i sammenligning med de som ansetter flere knoller. For sorter som er relativt tidlige, kan det forsvares å sette på 25 cm selv om ansettet er høyt. Forutsetningen er at veksttida er lang nok slik at det ikke blir for stor andel småpotet.

 

Avlinger og sorteringsutbytte

I tabell 1 ses det, at Taurus, P02-18-66 og G08-2505 hadde høyest avlingsutbytte av de nye sortene, mens G08-1974,G08-2608 og G08-3035 lå lavest. Taurus skilte seg ut med høyest andel av avlinga over 60mm, høyeste knollvekt og var den sortene som hadde lavest antall knoller pr plante.

 

Oppspiring og tidlighet

Kiebitz og Lady Britta spirte begge seint og modnet samtidig med Saturna (tabell 1). G08-2438 spirte raskest av de nye sortene, og friskt ris ved høsting viser at den er like tidlig moden som Lady Claire. Taurus er betydelig seinere moden. G08-3167 hadde mest friskt ris ved høsting av alle sortene. I frilandsforsøk vil modningssymptom på riset bli påvirket av sortenes naturlige tidlighet. I tillegg vil vekstforhold(temperatur, fuktighet, soltimer og daglengde), skadedyr-, sjukdomsangrep og næringstilførsel kunne påvirke avmodninga på riset.

  

Tørrstoffinnhold, chipsfarge og akrylamid

P02-18-66 og G08-2505 lå høyest i tørrstoffinnhold av de nyeste sortene og hadde omtrent like høyt tørrstoffinnhold som Bruse (tabell 1). G08-1974 og G08-3167 lå lavest med snaut 24 %.

For en ny chipssort er det et absolutt krav at chipsfargen er lys nok og at akrylamidinnholdet (ACA) ikke er for høyt. Fra og med 2015 startet målinger av ACA-innhold i chipssortsprøvinga. Maarud A/S har utført de kjemiske analysene og beregnet predikert akrylamidinnhold. Innhold av asparaginsyre, sukrose, glukose og fruktose blir målt. Ut fra disse parametrene kan en predikere(forutsi) innholdet av ACA i ferdigvaren. Chipsfargen blir negativt påvirket av høyt innhold av reduserende sukkerarter(fruktose og glukose). ACA-innholdet blir også høyere ved høye verdier av reduserende sukkerarter. Sukroseinnholdet ved høstetidspunktet og innholdet av asparaginsyre(i tillegg til noen andre aminosyrer) spiller en viktig rolle, da sukrose under lagring vil omdannes til de reduserende sukkerarter glukose og fruktose. Et høyt sukrose innhold danner altså potensiale for høyt innhold av reduserende sukkerarter og dermed høyt ACA-innhold og mørkfarging ved fritering.

For chipssorter som skal langtidslagres er det en fordel at de kan lagres ved lavere temperatur enn 8°C og likevel beholder lys chipsfarge og lavt ACA-innhold. De fleste sortene har meget bra chipsfagre ved 8°C (tabell 2). Taurus skiller seg ut med lavest score på chipsfarge, men har allikevel akseptabel chipsfarge (>6). Ved 6°C var det G08-2438 og G08-3035 som ga lysest chips.

 

For friterte potetprodukter er det satt anbefalte maksimale grenser for innhold av ACA i ferdigproduktene. For potetchips er grensa i Norge satt til 750 mikrogram/kg ferdigvare. I forsøkene ble det analysert for ACA i 2016 og 2017. Prøvene for 2018 er ikke ferdig analysert ennå. Erfaringer sålangt har vist at partier som viser høye ACA- verdier ved årsskifte, fikk lavere verdi rett etter høsting(«ferskvare»). De absolutte verdiene som presenteres i tabell 2 gir et bilde av sortsforskjellene. Det er viktig å være klar over at uttakstidpunkt og oppbevaring av prøvene har variert noe mellom de ulike åra.    

 

G08-3167 (gir rødmarmorert chips, se bilde 1) hadde høyeste ACA verdier av de prøvde sortene, mens flere av de nye krysningene lå lavt. Dersom det skal satses på G08-3167, vil det være aktuelt å få dokumentasjon på at innholdet er lavt nok f.eks i «ferskvare»- produksjon.

 

Groing på lager

I chipsfeltene ble det registrert mm groe (tabell 2) og knollfasthet(ikke vist) ved lagring fram til mars/april (8°C).

Det var bare Taurus som ikke grodde i det hele tatt (tabell 2). P02-18-66 og P03-19-21 grodde lite ved langtidslagring ved 8°C. Lengst groer fant vi på G08-3035 og G08-1974. Ved 6°C fant vi mindre forskjeller mellom sortene(ikke vist) og groinga var mer beskjeden.

Antigromidler benyttes i dag ved langtidslagring av chipspotet. Dette for at knollene ikke skal gro for mye. Dersom en kunne lagre chipspotetene ved 6°C i stedet for 8°C, så ville behovet for antigromidler bli mindre. Forutsetningen er at chipsfargen ikke svekkes og at ACA innholdet holder seg på akseptabelt nivå ved lave lagringstemperaturer.

 

Tabell 2. Potetsorter til chipsproduksjon Østlandet 2016-2018. Chipsfarge, 1-9 der 9 er lysest, groing på lager og predikert akrylamidinnhold. Middel for 9 felt.

 
Antall

år

 

Chips-farge 8°1

1-9

Chips-
Farge 6°2
1-9
mm, groer
e.6- 7mnd
v 8°C
ACA
inn-
hold 2
Sort
 
 
 
 
 

L. Claire

3

7,9

5,6

20

142

Saturna

3

6,6

3,6

10

658

Bruse

3

7,6

4,6

50

319

Taurus

3

6,2

4,4

0

718

P02-18-66

3

7,0

3,7

35

450

P03-19-21

3

8,1

5,1

59

148

G08-1974

3

8,3

5,0

168

158

G08-3035

3

8,1

5,5

300

457

G11-1242

 

3

7,4

4,3

139

430

G08-2438

2

7,7

5,8

63

353

G08-2505

2

7,0

3,8

46

858

G08-2608

2

7,5

4,8

149

299

G08-3167

2

7,8

-

123

1283

Berle

2

7,4

4,4

106

703

Kiebitz

1

7,8

-

-

-

L.Britta

1

7,4

-

-

-

 

 

 

 

 

 

LSD 5 %

 

0,7

1,5

183

453

Antall felt

 

9

6

6

6

1) Vurdert etter fritering i nov/des ved 8°C lagring . Middel for 2016-18

2) Vurdert etter fritering i mars/april ved 6°C lagring. Middel for 2016-17

2) Predikert akrylamidinnhold(mikrogram/kg ferdigvare) i 2016 og 2017 avlingene

Konklusjon

Alle sortene bortsett fra noen av de nyeste krysningene ga høyere avling enn målestokksorten Lady Claire. P02-18-66 og Taurus gjør det avlingsmessig svært bra og hadde størst andel >60mm. For storfallen avling er en ulempe fordi chipsflakene blir store, og det blir problemer med å få nok gram ferdigvare i posene. Dette kan motvirkes ved å sette slike sorter tettere (22-25cm), slik at andelen i 40-60 mm-fraksjonen øker.

 

Generelt er tørrstoffinnholdet i chipssorter høyt (>23%), og høyere i forsøksfeltene enn det en finner i praksis. For høyt tørrstoffinnhold kan gi for tørr og hard chips. I følge chipsfabrikkene er det ei smertegrense på 26-27%.

Saturna og P03-19-21 hadde mest rust, nekroser og kolv. Rustresistens for nye sorter er meget viktig, da vi har få gode mottiltak å sette inn i svake sorter. De øvrige nyeste krysningene var alle meget sterke mot rust i 2016-18.

Ut i fra en totalvurdering er G08-2438, P02-18-66 og P03-19-21 de beste chipssortene. Videre ser krysningen G11-1242 lovende ut, mens G08-1974 har lave avlinger og gror lett på lager. Chipsfargen og ACA innholdet er derimot bra i sorten. Det er flere nye lovende norske sorter med i prosjektet som ikke er omtalt her.

En viktig faktor er at det settes absolutte krav til akrylamidinnhold (ACA) i ferdigvaren. Maarud har målt predikert ACA-innhold i disse forsøka og sin produksjon fra og med 2015. Det har resultert i utfasing av Saturna som chipspotet. Resultatene fra forsøka her viser at noen av de nyere sortene vil bli krevende å få lavt nok i verdi. ACA-innholdet kan påvirkes i prosessering i fabrikk.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.