Gjødslingsnormene og anbefalingene til potet variere nå mye mer etter sort, bruksområdet, jordart og geografisk beliggenhet enn de gjorde tidligere.

Våren 2019 ble det anlagt en forsøkserie som hadde til hensikt å belyse effekten av YaraVita® SOLATREL® bladgjødsling og OPTISTART™ 12-23-0 startgjødsling ved to ulike nitrogen nivåer. Feltene ble anlagt i Innovator (NLR Viken-Kvelde), Lady Claire (NLR Øst-Maarud), Nansen (NIBIO Apelsvoll) og Taurus (NLR Trøndelag-Frosta). Forsøka går videre og skal avsluttes etter 2021 sesongen. Opplegget er et samarbeid mellom Yara, Norsk Landbruksrådgivning og NIBIO.

Forsøksplanen bestod av 6 ulike ledd der tre ledd fikk 14 kg nitrogen pr daa (16 kg i Innovator) og tre ledd fikk 20 kg nitrogen pr daa totalt igjennom hele vekstsesongen. OPTISTART™ ble tilført sammen med settepoteten og SOLATREL® ble gitt i tillegg til nevnte gjødslinger. Se tabell 1.

Tabell 1 Forsøksplanen. Nitrogenmengder i kg/daa. *OS er 10 kg/daa OPTISTART™

Ledd nr

Total N

Ledd

Fullgjødsel (12-4-18)

vår

OPTI-NS

vår

OPTISTART™

vår

Fullgjødsel

25 dae

NITRABOR

39 dae

SOLATREL®

1l/daa x 2

1

14

14

10,5

1,2

2,3

2

14

14 OS*

10,5

1,2

2,3

3

14

14 OS+

SOLATREL®

10,5

1,2

2,3

10 cm ris

+30 cm ris(+14d)

4

20

20

10,5

4,5

2,3

2,7

5

20

20 OS

10,5

3,2

1,2

2,3

2,7

6

20

20 OS+

SOLATREL®

10,5

3,2

1,2

2,3

2,7

10 cm ris+30 cm ris(+14d)

Tabell 2 gir en detaljert beskrivelse av feltene og de ulike gjødslingstidspunktene som ble benyttet på de 4 feltene i 2020.

NLR enhet

1: Viken

2: Sør Øst

3: Apelsvoll

4:Trøndelag(2020)

Lokalisering

Næss, Kvelde

Maarud gård

Apelsvoll,

Skulbørstad,Stjørdal

Sort

Innovator

Lady Claire

Nansen

Taurus

setteavs

30

25

30

30

Jordart

Sandig silt

Siltig sand

Lettleire

Siltig sand

Datoer(2020):

Grunngjødsling/setting

4.5

7.5

30.4

29.5

50% spiring

7.6

12.6

11.6.

15.6

Gjødsling 25 dae

30.6

7.7

7.7

8.7

Gjødsling 39 dae

20.7

23.7

21.7

22.7

SOLATREL®10 cm

12.6

25.6

25.6

4.7

SOLATREL® 30 cm

26.6

7.7

14.7

16.7

Høsting

21.9

10.9

17.9

30.9

Følgende gjødseltyper ble benyttet :

  • Fullgjødsel (12-4-18)
  • Opti-NS (27-0-0)
  • Nitrabor (15,5%N)
  • OPTISTART™ (12-23-0)
  • SOLATREL® (bladgjødsel. P:192g/l, K:62g/l, Ca 10g/l, Mg 40g/l, Mn 10 g/l, Zn 5 g/l)

Avling

Resultatene i figur 1 viser at i middel for 7 felt i 2019 og 2020 så ga OPTISTART™ avlingsøkning både ved 14 kg N nivå og ved 20 kg N nivå. Dette var også tilfelle på enkeltfeltene. Solatrelbehandling som ble bladgjødslet, der det også var tilført startgjødsel, ga ikke sikre utslag, men for enkeltfelt i ett eller begge år var det positive utslag i alle sortene bortsett fra i Taurus på Frosta.

Ledd 2,3,5 og 6 fikk alle økte mengder fosfor( +2,3 - 2,6kg/daa) sammenlignet med ledd 1 og ledd 4. Nansen, Lady Claire og Innovator har det vist seg å være krevende å dyrke, da de trenger en ekstra god oppfølging av gjødslinga for ikke å kollapse for tidlig i risveksten om høsten. Fosfor er med på å sikre ei god rotutvikling, Noe som er viktig for sortene som er med her. Resultatene i figur 1 viser at vi fikk tilnærmet like god avling ved 14 kg N med ekstra tilførsel av fosfor som vi fikk ved 20 kg N uten fosfortilførsel. Forsøka viser at god tilførsel av fosfor kan være vel så viktig som ekstra nitrogen i en del tilfeller.

Oppspiringshastigheten i Innovator ble positivt påvirket ved bruk av startgjødsel.


Figur startgjodsling og solatrelbladsgjodsling
Figur 1. OS=OPTISTART™, SOL=SOLATREL®

Friterfarge og kokekvalitet

Friterfargen i Lady Claire og Innovator var godt over akseptable grenser etter de ulike gjødselkonseptene, og det var en tendens til lysere farge etter bruk av Optistart i Innovator. Kokekvaliteten i Nansen ble noe svekket da vi fant en tendens til mer bløt konsistens ved 20 kg N/daa enn lavere N-gjødsling.

Fosfor- og nitratstatus

Det ble tatt ut stilkprøver fra rutene i tre av feltene i 2020 og sendt til Mega-Lab analyser. Prøvene ble tatt ut 32 dager etter oppspiring. Resultatene viste at fosforstatusen var lav og varierte lite mellom ledda. Innovatorfeltet i Kvelde og Nansen på Apelsvoll ga lave verdier, mens Lady Claire fra Maarud lå noe høyere. Det kunne ikke påvises forskjell mellom de ulike gjødslingskonseptene når det gjaldt fosforverdier i stilkanalysene. Derimot når det gjaldt nitratinnhold så var det naturlig nok forskjell i ledda på 14 og 20 kg N/daa.

Plukke bladstilker i potet MG 6498 MBL
Bladstilker til analyse. Foto: Borghild Glorvigen

Nytt fra 2021 er at ekstra nitrogen skal gis i august dersom målinger i nitratsaft viser at det er behov for det. Eksempelvis så har Innovatorfeltet i Kvelde vist for tidlig avmodning både i 2019 og 2020. Dette resulterte i at en ikke fikk utnyttet potensialet med startgjødsling og SOLATREL® bladgjødsling.

Forsøka videreføres som siste året i 2021 med tilnærmet samme plan, og flere og mer fullstendige resultater vil da bli presentert som tre års middel for de fire sortene.