Veileder for transport av potet til mottak

10.01.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) Borghild Glorvigen

Alle som transporterer potet har en viktig rolle i å hindre spredning av potetcystenematoder (PCN). Alle som kjører poteter for produsentene kjenner til PCN-status på garden. Fagforum Potet har utarbeidet en kort veileder med retningslinjer for transport av potet.

Veilederen tar for seg de viktigste tiltakene for å hindre at transportørene av potet fra gard til mottak skal spre smitte av PCN med jord og poteter. Den er tenkt delt ut til sjåfører, transportørfirmaer, på produsentmøter etc.

Veilederen er på 4 sider i A5-format (to A4-sider som kan skrives ut, gjerne tosidig, og brettes). Veilederen kan lastes ned og skrives ut direkte.  


Last ned transportveilederen her.


I Nasjonal bransjestandard for potetcystenematode (PCN) er transport av poteter generelt, og transport av poteter med smitte av PCN spesielt, beskrevet i kapitlene 5.5, 6.5 og 7.5 . Under er det gjengitt et utdrag fra veillederen. Kapitlene i bransjestandarden som omhandler transport er gjengitt i sin helhet. 

 

Utdrag fra veilederen: 


Transport av poteter til mottak(generelt)


- Løsleveringeller engangsemballasje anbefales, ikke kasser.

- Opplastingsplassene må holdes reine. Konteinere må plasseres på fastdekke/pukk, eller løpere/leidere.  

- Det bør opprettes faste lasteplasser, også for korn og andre avlinger.

- Poteter og jord skal være fjernet fra bil, henger og konteinere før de ankommer nye opplastingsplasser.

- Nederste karmer/luker bør ikke åpnes ved lasting.  Poteter skal være tildekket ved transport til mottak. Biler,  konteinere og kasser må reingjøres ved potetmottaket.

Bilde: Et godt eksempel fra opplasting av potet. Fotlista hindrer jordsøl og at potetene faller ut. Foto: Per Y Steinsholt.

 
Hvis det transporteres poteter i kasser til mottak:


- Potetmottakenes kasser må vaskes før utkjøring til produsent, og plasseres på henger, presenning eller fast dekke hos produsenten.

- Produsentenes kasser må ikke tilsøles med annen jord før retur.

 

For transport fra bruksenheter med gul PCN og samarbeidende bruksenheter gjelder itillegg:


- Kassetransport frarådes.

- Konteinere må alltid plasseres på faste lasteplasser.

- Biler og konteinere (også inn i lasterommet) må reinvaskes ved vaskeanlegg etter siste lass.

For transport fra bruksenheter med hvit PCN og samarbeidende bruksenheter gjelder i tillegg:

- Kassetransport er ikke tillatt.

- Konteinere må bare lastes på asfalt ellerbetong.

- Levering må alltid skje sammenhengende med samme bil/konteiner. Denne må reinvaskes ved vaskeanlegg etter sistelass.

 

Fra Nasjonal bransjestandard for PCN:

 

Kapittel 5 omhandler: Tiltak på eiendommer uten funn av PCN (side 9)

 

Mål: Hindre å få inn smitte på eiendommen.

 

5.5. Transport av poteter

PCN smitter via jord. Derfor må jordsøl unngås ved all transport av poteter over/forbi fremmed eiendom, og til og fra leiejord. Dette gjelder også transport av maskiner og redskaper. Det er viktig å holde opplastingsplassene reine.

Alle transportører av poteter må ha kjennskap til PCN-status hos den enkelte produsent.

For inntransport til potetmottak anbefales videre følgende tiltak:

• Potetene skal være tildekket.

• Løslevering eller engangsemballasje (storsekk) anbefales ved all potetlevering til mottak.

• Kassetransport anbefales ikke.

• Biler, konteinere og kasser må reingjøres for poteter og løs jord på eller ved potetmottaket.

• Ved opplasting av biler og konteinere hos potetleverandørene bør nederste del av karmer og luker ikke åpnes dersom dette er mulig.

• Ved bruk av konteinere for transport må disse plasseres på fast dekke/pukk eller på leidere/løpere ved opplessing (

se egen beskrivelse i vedlegg 7. Det bør opprettes faste lasteplasser for konteinere, også ved transport av andre avlinger (korn, grønnsaker o.l.).

• Potetmottakenes flergangskasser må vaskes før utkjøring til produsent, og plasseres direkte på henger, presenning, plast eller fast dekke.

• Hvis potetene leveres i potetprodusentens kasser må det skje slik at kassene ikke tilsøles med annen jord før retur til produsent.

 

Kapittel 6 omhandler: Tiltak på eiendommer med gul PCN (side 11)

 

Mål: Begrense spredning fra smitta areal til andre arealer på smitta eiendom, hindre spredning til andre eiendommer og redusere populasjonen(e).

 

6.5. Transport av poteter

PCN smitter via jord. Derfor må jordsøl unngås ved all transport av poteter over/forbi fremmed eiendom, og til og fra leiejord. Dette gjelder også transport av maskiner og redskaper. Det er viktig å holde opplastingsplassene reine.

Alle transportører av poteter må ha kjennskap til PCN-status hos den enkelte produsent. For inntransport til potetmottak må følgende tiltak gjennomføres:

• Potetene skal være tildekket.

• Løslevering eller engangsemballasje (storsekk) anbefales ved all potetlevering til mottak.

• Kassetransport til varemottaker og konteinertransport direkte fra jordet frarådes.

• Biler, konteinere og kasser må reingjøres for poteter og løs jord på eller ved potetmottaket.

• Ved opplasting av biler og konteinere hos potetleverandørene må nederste del av karmer og luker ikke åpnes dersom dette er mulig.

• Ved eventuell bruk av konteinere for transport må det opprettes faste lasteplasser, også ved transport av andre avlinger (korn, grønnsaker o.l.). Konteinere må plasseres på fast dekke/pukk eller på leidere/løpere ved opplessing

• Dersom det benyttes flergangskasser fra potetmottakere må disse vaskes før utkjøring til produsent, og plasseres direkte på henger, presenning, plast eller fast dekke.

• Hvis potetene leveres i potetprodusentens kasser må det skje slik at kassene ikke tilsøles med annen jord før retur til produsent. Slike kasser må stå på presenning eller på rengjort henger ute på jordet hos produsenten, og ikke direkte på jordet.

• Biler og konteinere må reinvaskes, også i lasterommet, ved et vaskeanlegg etter siste lass.

 

 

Kapittel 7 omhandler: Tiltak på eiendommer med hvit PCN (side 14)

 

Mål: Hindre spredning fra smitta areal til andre arealer på smitta eiendom og til andre eiendommer og redusere populasjonen(e).

 

7.5. Transport av poteter

PCN smitter via jord. Derfor må jordsøl unngås ved all transport av poteter over/forbi fremmed eiendom, og til og fra leiejord. Dette gjelder også transport av maskiner og redskaper. Det er viktig å holde opplastingsplassene reine.

Alle transportører av poteter må ha kjennskap til PCN-status hos den enkelte produsent.

For inntransport til potetmottak må følgende tiltak gjennomføres:

• Potetene skal være tildekket.

• All potetlevering til mottak skal skje med løslevering i lastebil (og henger) eller i storsekk.

• Levering må skje sammenhengende med samme transportmiddel. Etter at siste lass er levert må bil, henger og konteinere vaskes rein med høytrykksspyler, også i lasterommet.

• All kassetransport til og fra potetmottak og konteinertransport direkte fra jordet er uaktuelt. Eventuell konteinertransport må bare skje ved opplasting på fast dekke (asfalt eller betong).

 

 

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.