Mattilsynet innfører differensierte avstandsgrenser til vann ved bruk av plantevernmidler

16.10.2019 (Oppdatert: 17.10.2019)

Mattilsynet vil i 2020 begynne vurderingen av differensierte avstandsgrenser til vann avhengig av om det brukes avdriftsreduserende tiltak eller ikke. Avstandsgrensene som fastsettes vil fremgå av etiketten til plantevernmiddelet.

Foto: Kari-Anne Aanerud, NLR Øst

For bomsprøyte vil det vurderes ulike avstandsgrenser ut fra 50%, 75% og 90% avdriftsreduksjon. Egne regler vil vurderes for jordbærbommer.  For tåkesprøyter vil det foreløpig, på grunn av kunnskapsmangel, bare vurderes ut fra 50% avdriftsreduksjon. Den maksimale avstandsgrensen på 30 meter til vann vil fortsatt gjelde, slik at plantevernmidler som krever mer enn en 30 meters grense til vann uten avdriftsreduksjon fortsatt ikke vil godkjennes. 

 

Det vil bli innført en overgangsløsning der ansvarlig firma kan søke om å få avstandsgrenser inn på etiketten på allerede godkjente plantevernmidler. Disse midlertidige grensene vil være basert på en standardtabell, og ikke være beregnet ut fra preparatets egenskaper. Mattilsynet jobber med en veileder til ansvarlige firma, og først når denne er publisert vil det bli anledning til å søke om etikettendring.

 

Mattilsynet håper at de første preparatetikettene med nye avstandskrav til vann vil være tilgjengelig i begynnelsen av mai 2020. Nye etiketter vil publiseres på Mattilsynets nettsider etter hvert som preparatene blir vurdert. Mattilsynet vil akseptere at nye avstandsgrenser benyttes dersom det fremgår av etiketten publisert på vår nettside. Det vil også da være en veileder tilgjengelig, som beskriver når en oppnår ulik grad av avdriftsreduksjon.

 

Bakgrunnen for endringen er at Mattilsynet fikk i oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet å utrede alternativer for innføring av en løsning med differensierte avstandsgrenser, og departementet har nylig besluttet hvilken modell som skal benyttes

 

Bakgrunnsinformasjon

I dag oppgis avstandsgrensene til vann på etikettene. Avstandsgrensene varierer fra ingen oppgitt avstand og opp til 30 meter avstand til vann. Lengden avhenger blant annet av dosen som blir brukt, hvilken kultur som skal sprøytes, hvilken sprøyteteknikk som brukes, tidspunkt for sprøyting samt plantevernmidlets giftighet og andre egenskaper. Hvis det ikke er oppgitt et avstandskrav på etiketten gjelder plantevernmiddelforskriftens generelle tremetersgrense til vann.

 

Dagens avstandsgrenser tar ikke hensyn til at det finnes utstyr og spredeteknikker som kan gi en betydelig reduksjon i risikoen for at plantevernmiddelet når vannmiljøet via vindavdrift. Mange EU-land, deriblant Danmark, Sverige og Finland, har allerede tilpasset sine regler til at det finnes slikt utstyr og teknikker.

 

Mattilsynet har vurdert at det både fra miljøhensyn og juridiske hensyn er riktig å ha de differensierte avstandsgrensene på etiketten fremfor i forskrift.  Plantevernmidler har ulike egenskaper og for å beskytte vannmiljøet er det viktig at den permanente løsningen tar hensyn til disse ulikhetene når de differensierte avstandsgrensene blir bestemt.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.