Spotlight Plus godkjent til nedsviing i potet

12.06.2020 (Oppdatert: 16.06.2020)

Spotlight Plus er godkjent som nedsviingsmiddel og til bekjempelse av ugras i potet. Til nedsviing kan preparatet ikke benyttes oftere enn hvert 3. år, og det er ikke tillatt brukt etter mekanisk risknusing.

Illustrasjonsfoto: Til nedsviing av potetris for god modning og rett knollstørrelse er det brukt Reglone til og med vekstsesongen 2019. Fra 2020 må bøndene bruke andre alternativ. Foto: Borghild Glorvigen

Spotlight Plus er godkjent til bruk som ugrasmiddel og som nedvisningsmiddel i potet. Det er lagt inn en del begrensninger på bruken. Virksomt stoff i produktet er karfentrazonetyl. Produkter som inneholder karfentrazonetyl kan ikke brukes oftere enn hvert 3. år. Preparatet er godkjent fram til 31/12/2023 basert på den svenske godkjenningen. At godkjenningen bare gjelder ut 2023 er grunnet krav om ny dokumentasjon. Vedtaket legger til grunn at EU skal se på godkjenningsbetingelsene for det aktive stoffet karfentrazonetyl i "nær framtid". 

 

Hva gjelder for bruk av Spotlight Plus

Preparatet er godkjent til bruk som ugrasmiddel (33 ml/daa) etter at ugraset har spirt når de første potetspirene bryter gjennom jordskorpa og fram til 10 % spiring. Som nedvisningsmiddel er middelet godkjent med en maksdose på 100 ml/daa med noen begrensninger. Behandlingsfristen for Spotlight Plus er 7 dager. Det er ingen restriksjoner for hvilken vekst du kan dyrke neste år etter at det er brukt Spotlight Plus som nedsviingsmiddel. 

Spotlight Plus som nedsviingsmiddel 

  • Preparatet skal ikke brukes som nedsviingsmiddel etter mekanisk risknusing.
  • Produkter som inneholder karfentrazonetyl kan ikke brukes på samme areal oftere enn hvert tredje år. 
  • Avstandskrav til vann ved nedsviing er 30 meter. Ved bruk av avdriftsreduserende dyser kan avstandskravet reduseres til 10 meter. Se etikett. 
  • Avstandskrav til vann ved ugrassprøyting om våren er 3 meter. Årsaken er at dosen da er lavere. 
  • Det er ingen krav om vegetert buffersone. 

 

Informasjon om Spotlight Plus

Aktivt stoff i Spotlight Plus er karfentrazonetyl. Dette er et selektivt ugrasmiddel som hører til gruppen triazolinoner (HRAC-klasse E). Etter sprøyting absorberes karfentrazonetyl i riset, og midlet transporteres deretter i begrenset omfang i behandlede planter. På grunn av rask nedbryting i jord er det lite sannsynlig at aktivt stoff blir absorbert av røttene. Karfentrazonetyl hemmer enzymet protoporfyrinogen-oxidase (PPO), som er et viktig enzym i plantenes biosyntesebane for klorofyll. 

 

Litt historikk om Spotlight Plus

Spotlight Plus har vært prøvd som risdrepingsmiddel i potet i forsøk i Norge i tre omganger. Første gang var i 1998-1999 (Skuterud, 2000). Andre gang var i 2009 (Tørresen og Nærstad, 2009). I 2019 var Spotlight Plus med i forsøkene i prosjektet " Alternativ til dikvat" (Glorvigen og Abrahamsen, 2020).

> Les resultatene fra forsøkene "Alternativ til dikvat"

I april 2013 ble det levert inn søknad om godkjenning i Norge. Søknaden var under behandling i Mattilsynet fram til søknaden ble trukket av Nordisk Alkali i desember 2019. Spotlight Plus ble søkt godkjent i januar 2020 av FMC, og har vært til behandling i Mattilsynet fram til nå. Preparatet er i dag godkjent til bruk i potet i Sverige, men ikke i Danmark.

Utprøvinger med Spotlight Plus:

  • Glorvigen, Borghild og Siri Abrahamsen, 2020: Alternativ til dikvat. Sluttrapport for prosjektet 2018/66738, Agros 101057. 
  • Skuterud, Rolf, 2000: Risdreping – hvordan og hvorfor? Grønn Forskning 2/2000, side 203-208, Plantemøte Østlandet 2000.
  • Tørresen KS og R Nærstad, 2009. Spotlight Plus til nedvisning i potet 2009. Bioforsk Rapport Vol. 4 Nr. 178.


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.